تعرفه ها

Home / Pricing

تعرفه کارمزد

کارایی بالا + کارمزد پایین = پذیرندگان بیشتر


داوری نهایی در مورد کیفیت خدمات با مشتری است. ایجاد وفاداری در مشتری و حفظ آن و بدست آوردن سهم بازار، در بهترین شکل ممکن از طریق توجه جدی به نیاز های مشتریان فعلی و بالقوه امکان پذیر است.

  • ما به کیفیت درگاه های ارائه شده خود باور داریم و مطمئن هستیم شما هم به خانواده بزرگ تنــ پی می پیوندید.

  • ما برای کسب و کار های بزرگ نیز طرح طلایی را معرفی می کنیم.

 نوع خدمت

 تعرفه کارمزد

 درگاه مستقیم بانکی

  0.5 درصد مبلغ تراکنش

 درگاه غیرمستقیم تنــ پی

 0.25 درصد مبلغ تراکنش

 درخواست تسویه حساب پایا

 رایگان

 درخواست تسویه حساب کارت به کارت

 500 تومان کارمزد شبکه شتاب

 درخواست تسویه حساب تنـــ کارت ( کارت به کارت )

 رایگان

  کسب کارهای بزرگ ( طرح طلایی تنــ پی )

 رایگان ( تماس بگیرید )



تسویه حساب پایا :

لازم به ذکر است ،مدت زمان عملیات واریز به حساب مقصد به عملکرد سیستم انتقال وجه بین بانکی ( پایا ) وابسته میباشد.

عملیات انتقال وجه شما وابسته به عملکرد سیستم پایا ، در مقاطع زمانی مشخص و به شرح زیر می باشد:

5:20 ، 8:50 ، 10:50 ، 12:50 ، 14:50 ، 17:20 ، 19:20

درخواست انتقال وجه جاری در نزدیکترین سیکل ممکن انجام و در غیراینصورت به سیکل بعدی موکول خواهد شد.

 

تسویه حساب شتاب :

تسویه حساب کارت به کارت بانکی در فاصله زمانی 7:00 الی 24:00 هر روز می باشد، هزینه کارمزد در صورت وجود در شبکه شتاب 500 تومان می باشد.

تسویه حساب کارت به کارت تنـــ کارت در فاصله زمانی 7:00 الی 24:00 هر روز می باشد، بدون هزینه کارمزد

 

زمان تسویه حساب :

تمامی درخواست های تسویه حساب جهت ضمانت خرید مشتری بعد از گذشت 24 ساعت پرداخت می گردد.